Hydros Bvba

Industriële waterzuivering

 

particulier

 

In de verwerkende industrie wordt in heel wat processen water gebruikt. Vaak wordt het productiewater daarbij belast met organische deeltjes. Die organische deeltjes bestaan bijvoorbeeld uit groentenstukjes, suikers, eiwitten, vetten, vezels... Deze organische deeltjes zijn volledig biologisch afbreekbaar. Dit wil zeggen dat alle vervuiling in principe kan afgebroken worden door de natuur. Wanneer dit water echter direct in het oppervlaktewater geloosd zou worden, zou het natuurlijk evenwicht verstoord worden.
Vooraleer het water van de fabriek kan afgevoerd worden naar de beek, moeten de afvalstoffen voldoende worden verwijderd. In de waterzuiveringsinstallatie gebeurt dit biologisch, op een snelle en gecontroleerde manier. Het is zeer belangrijk te weten dat een waterzuiveringsinstallatie maar een goede werking kent als er bacteriën en kleine diertjes aanwezig zijn om de biologisch afbreekbare stoffen te zuiveren.

In de volgende puntjes worden de verschillende processen bondig voorgesteld. Afhankelijk van de bedrijfstak zullen sommige stappen worden overgeslagen of worden er extra stappen ondernomen.

Stap 1: Het water komt uit het produktieproces (= voedingswater of influent)

Het water is hier beladen met afval, dat uit zeer goed afbreekbare stoffen bestaat en voeding is voor de levende organismen in de zuiveringsinstallatie.

Stap 2: Mechanische voorzuivering: bv. zeef

Hier wordt het afvalwater van de zwaarste (vaste) afvaldeeltjes ontdaan.

Stap 3: Voorzuivering: zandvang.

Door de langzame stroming van het water in de zandvang, gaan gemakkelijk bezinkbare deeltjes zich afscheiden van het water door bezinking: zand, aarde en andere kleinere deeltjes die gemakkelijk bezinken.

Stap 4: Anaërobie

Het afvalwater verblijft geruime tijd in een gesloten bekken, zonder toevoeging van zuurstof (=anaërobie). Daardoor gebeurt er een afbraak van suikers. Door de afbraak gaan anaërobe bacteriën biogas aanmaken. Dat biogas kan de stoomketel aansturen.
Het afvalwater is nu al grotendeels gezuiverd.

Stap 5: Aërobie (biologie of beluchting)

Het afvalwater wordt in een bekken gepompt, waar bacteriën zitten. Deze bacteriën (verschillende soorten) worden actief slib of biomassa genoemd. De bacteriën hebben voldoende zuurstof (lucht) nodig. De lucht wordt via elektrische motoren (beluchters) in de biomassa gepompt. De aanwezige bacteriën in het beluchtingsbekken voeden zich met de resterende afvalstoffen die nog in het afvalwater zitten.
Als men het water zou bekijken in het bekken dan is dit reeds ontdaan van alle afvalstoffen. Je ziet het echter niet omdat de biomassa er nog mee vermengd is.

Stap 6: De nabezinking

Het mengsel komt centraal in de nabezinktank. Als het mengsel stilstaat, begint de scheiding van de biomassa en het water. De zwaardere bacteriedeeltjes gaan bezinken en worden stelselmatig afgepompt onderaan de tank. Deze deeltjes worden grotendeels terug naar de beluchting gepompt en de rest wordt afgevoerd naar een ander bekken. Als de bacteriën bezinken, blijft het zuiver water bovendrijven.

Stap 7: Het water verlaat de waterzuiveringsinstallatie

Nu kan het water zonder problemen in de beek terechtkomen. De levende organismen in de beek zullen er geen hinder meer van ondervinden.

Stap 8: Het water herbruikbaar maken voor het productieproces

Techniek staat niet stil. Ondertussen gaan heel wat bedrijven een stapje verder. Deze bedrijven lozen het gezuiverde water niet, maar pompen het naar een installatie waar kiemvrij proceswater wordt gemaakt. Het water wordt gefilterd, zodat alle resterende bacteriën en zouten eruit verwijderd worden. Zo bekomt men een perfecte waterkwaliteit (geschikt voor menselijke consumptie) en kan het water terug worden gebruikt in het productieproces.

 

terug


© 2014 Hydros Bvba