Hydros Bvba

Normen en heffingen

In veel industrietakken worden grote hoeveelheden water verbruikt. Niet alleen het productieproces, maar ook het proces van reinigen en desinfectie, is verantwoordelijk voor het verbruik van vele liters water per uur.

Na het gebruik eindigt alle water uiteindelijk als afvalwater dat geloosd moet worden. De lozing is gebonden aan een strikte regelgeving!
Bedrijfsafvalwater mag enkel na zuivering geloosd worden op oppervlaktewater. Daarvoor gelden er een aantal algemene lozingsvoorwaarden:

pH (zuurtegraad)

6,5 - 9

temperatuur

maximum 30°C

BOD

maximum 25mg O2 (zuurstof) per liter

bezinkbare stoffen

maximum 0,5 ml/l

zwevende stoffen

maximum 60 mg/l

Drijvende stoffen

Geen drijflaag (olie, vetten, andere)


Verder zal men per sector nog extra normen opleggen: sectorale lozingsnormen. Het gaat over stoffen die typisch vrijkomen bij bepaalde bedrijfsactiviteiten eigen aan de sector.
Wanneer een bedrijf water gebruikt en / of loost, moet er een heffing op de waterverontreiniging betaald worden. Deze heffing wordt bepaald en geïnd door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). Grootverbruikers moeten jaarlijks voor 15 maart de aangifteformulieren voor de lozing invullen en naar de VMM sturen.

Het bedrag van de heffing wordt dan verkregen aan de hand van de vervuilingseendheden (VE). Ofwel wordt het aantal VE forfaitair bepaald (op basis van de opgenomen hoeveelheid water). Dit zorgt echter voor veel bedrijven voor een zeer hoge kost.

Beter is een meetcampagne te laten uitvoeren door een erkend labo. Investeringen in een zuiveringsinstallatie, zorgen op die manier voor een beter effluent. Door het uitvoeren van de meetcampagne, kan de jaarlijkse heffing sterk verminderd worden. Hierbij kan Hydros BVBA u begeleiden.

terug


© 2014 Hydros Bvba